นิทรรศการ “จิ๋นซี ฮ่องเต้” สุดอลังการครั้งแรกในไทย

นิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ครั้งแรกในประเทศไทย

กรมศิลปากร กำหนดจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” (Qin Shi Huang : The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ชาวไทยสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซี จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน ผู้รวบรวมอำนาจให้จีนเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันเมื่อ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

ซึ่งโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย หุ่นทหารดินเผา ๔ ตัว รถม้าจำลอง ๑ ชุดและโบราณวัตถุอันเป็นสิ่งของเครื่องใช้มีค่าสำหรับจักรพรรดิในสุสาน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๖ รายการ ๑๓๓ ชิ้น แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น ๔ หัวเรื่อง

กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

4 โซน การแสดง “จิ๋นซี ฮ่องเต้”

 • ส่วนที่ 1 พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก
 • ส่วนที่ 2 จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์
 • ส่วนที่ 3 เป็นไฮไลต์ของการแสดง สุสานจักรพรรดิ มหาอาณาจักรใต้ภิภพ
 • ส่วนที่ 4 สืบสานความรุ่งโรจน์ ยุคราชวงศ์ฮั่น

1. พัฒนาการก่อนการรวมชาติ : ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก นำเสนอความเป็นแคว้นต่าง ๆ ที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ แต่ก็ได้มีพัฒนาการ การสั่งสมทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม อันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แคว้นฉินกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งและสามารถผนวกแคว้นต่าง ๆ เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันในกาลต่อมา ซึ่งโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดง ก็ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านโลหกรรมเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสำริด อาวุธและเงินตรา

2. จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของจีน : ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ จัดแสดงความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง ๗ ให้เป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิหนึ่งเดียว เป็นปึกแผ่นเดียวกัน พร้อมกับการปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง พัฒนาเทคโนโลยีการสงคราม มีการกำหนดมาตรฐานหน่วยชั่ง ตวง วัด ระบบเงินตรา ภาษาเขียน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทำการเชื่อมต่อแนวกำแพงดินอัดของแคว้นต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรูจนกลายเป็นกำแพงเมืองจีนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

3. สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาอาณาจักรใต้พิภพ : ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตเป็นอมตะ ทำให้จิ๋นซีฮ่องเต้เสาะแสวงหายาอายุวัฒนะและสร้างสุสานเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายหรือโลกหน้า เรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการบันทึกไว้โดย “ซือหม่าเฉียน” อาลักษณ์สมัยราชวงศ์ฮั่น ได้พรรณนารายละเอียดอันน่าทึ่งของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี และปริศนานี้ได้กระจ่างขึ้น เมื่อมีการค้นพบหุ่นทหารดินเผาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ หรือคริสต์ศักราช ๑๙๗๔ นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่ ๒๐ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ยกย่องและประกาศให้สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐โบราณวัตถุในส่วนจัดแสดงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญของนิทรรศการ เช่น หุ่นดินเผาทหารแม่ทัพแม่ทัพสวมชุดเกราะ พลธนูสวมชุดเกราะนั่งชันเข่า นักรบสวมชุดเกราะ และม้าประกอบรถม้า สมัยราชวงศ์ฉิน พุทธศักราช ๓๒๒ – ๓๓๗ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถขั้นสูงของช่างและเทคโนโลยีในสมัยนั้น

4. สืบสานความรุ่งโรจน์ : ยุคราชวงศ์ฮั่นแสดงถึงการต่อยอดความรู้มรดกภูมิปัญญาจากราชวงศ์ฉินมาสู่ราชวงศ์ฮั่น ปรากฏผ่านความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สังคม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนโบราณกับชาวต่างชาติอีกซีกโลกบนเส้นทางสายแพรไหม จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมและอารยธรรมจีนโบราณอย่างแท้จริง


กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

เครื่องประดับรูปเสือ วัสดุ ทองคำ ยืมมาจาก พิพิธภัณฑ์เฉินซาง อายุสมัย จ้านกว๋อ (พ.ศ.๖๗ – พ.ศ.๓๒๒) โบราณวัตถุชิ้นนี้ จัดแสดงอยู่ในโซน ๑ เรื่อง “พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก”

กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

จับประตูรูปสิงโตคาบห่วง วัสดุ ทองและหยก ยืมมาจาก พิพิธภัณฑ์เฉินซาง อายุสมัย จ้านกว๋อ (พ.ศ.๖๗ – พ.ศ.๓๒๒) โบราณวัตถุชิ้นนี้ จัดแสดงอยู่ในโซน ๑ เรื่อง “พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก”

กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

เหอ ใช้สำหรับใส่ของเหลว วัสดุ สำริด ยืมมาจาก พิพิธภัณฑ์หล่งเสี้ยน อายุสมัย ชุนชิว (๒๒๗ ปีก่อนพุทธกาล ถึง พ.ศ.๖๗)
โบราณวัตถุชิ้นนี้ จัดแสดงอยู่ในโซน ๑ เรื่อง “พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก

กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

หู ภาชนะในพิธีกรรมสำหรับใส่ของเหลวสำหรับบรรจุเหล้า


ระเบียบและข้อปฏิบัติในการชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง
“จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

 1. นิทรรศการพิเศษฯ จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – วันอังคาร) สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์หากตรงกับวันพุธ – วันอาทิตย์ เปิดทำการตามปกติ
 2. บัตรเข้าชมผู้ถือสัญชาติไทย ๓๐ บาท ต่างชาติ ๒๐๐ บาท จำหน่ายบัตรระหว่างเวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
  • พระภิกษุ สามเณร นักบวช ผู้พิการ นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับผู้สูงอายุเกิน ๖๐ ปี แสดงบัตรประชาชนเข้าชมฟรี
 3. การเข้าชมจัดสรรเป็นรอบ รอบละ ๘๐ คน แต่ละรอบเวลาห่างกันไม่เกิน ๑๕ นาที ทั้งนี้แต่ละรอบสามารถชมนิทรรศการได้ ๔๕ นาที
 4. สิ่งดังต่อไปนี้ห้ามนำเข้าห้องจัดแสดง กระเป๋าขนาดใหญ่, กล้องถ่ายภาพ (Compact, SLR, DSLR, Mirrorless, Action) ไม้เซลฟี่ และขาตั้งกล้อง, ร่ม, ไฟแช็กและวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ, มีดพกและวัตถุมีคม, อาหารและเครื่องดื่ม
 5. กระเป๋าใบเล็กสามารถนำติดตัวเข้าไปได้ แต่ต้องผ่านการตรวจทุกใบ
 6. ผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพนิ่งได้จากกล้องมือถือ (หรือ iPad) เท่านั้น ห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด และงดใช้แฟลช
 7. ห้ามจับหรือสัมผัสตู้จัดแสดง
 8. ผู้เข้าชมต้องผ่านการตรวจอาวุธและพึงรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
 9. กรุณาเข้าชมตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ให้เกียรติสถานที่ และผู้เข้าชมท่านอื่น งดวิ่งหรือส่งเสียงรบกวน เด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลา
 10. สื่อมวลชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปรดประสานการเข้าพื้นที่นิทรรศการผ่านกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐, ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙) เท่านั้น
กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร - นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
กรมศิลปากร – นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบ


admin

โปรแกรมเมอร์ตาตี่ ที่หยอดกระปุกทีละน้อย เพื่อไปหลงทางเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป แล้วคุณะพร้อมจะหลงทางไปด้วยกันไหม ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ใช้สำหรับเก็บนับจำนวนผู้เข้าชมไปยัง Google Analytic
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save